Det har inkommit klander av stämmobeslut till Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt, mål nr F 4431-21.

Mark- och miljödomstolen har idag meddelat att de beslut som antecknats i 14 § i stämmoprotokollet från stämman den 30 maj 2021 i Utveda Samfällighetsförening tills vidare inte får verkställas (inhibition).

Det innebär att åtgärder som hänger ihop med stämmans beslut kring avsaltningsanläggning pausas till dess domstolen utrett sakfrågorna i målet – alltså om beslutet under 14 § i vårt stämmoprotokoll fattats på rätt sätt och kan verkställas eller ej.

Praktisk innebörd:

Årets avgift ska betalas senast den 30 juni. Dra bort beloppet för ”Avsaltningsanläggning – Betalning 1” från totalsumman för Er fastighet. Ni hittar de specificerade kostnaderna på Er faktura, alternativt i Debiteringslängden som finns här på hemsidan.

Den som redan betalat in avgiften och vill få beloppet för Avsaltningsanläggning – Betalning 1 återbetalat ombeds skicka ett mail till kassor@utveda.se eller ett brev till Utveda samfällighetsförening, Föreningspost, 760 21 Vätö, med fastighetsägarens namn, fastighetsbeteckning och bankuppgifter för återbetalning.

Vad som händer nu:

Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt kommer avgöra om vårt stämmobeslut för avsaltningsanläggning är giltigt eller ej, så tills vi får ett beslut kommer arbetet med detta ha paus. När vi får en dom i ärendet så lägger vi upp det här på samfällighetens hemsida.

Styrelsen