Medlemskap är öppet för alla och envar. Medlemskap i sällskapet är personligt och kan ej säljas, överlåtas/övertagas eller ärvas.

Inträdesanmälan varigenom sökanden förbinder sig att följa sällskapets stadgar, ordnings-föreskrifter och i laga ordning fattade beslut, görs skriftligen till sällskapets styrelse (se länk nedan).

Utträde ur sällskapet och/eller uppsägning av hyrd bryggplats meddelas skriftligen till sällskapets styrelse.

Ansök om medlemskap

Prislista  2022

DCIM100MEDIADJI_0007.JPG