Utveda Samfällighetsförening har en styrelse bestående av 9 personer, vilka har till uppgift att förvalta de gemensamma intressen vi har i vårt område. Styrelsen består av en ordförande, en kassör och en sekreterare. Vidare ledamöter vilka ansvarar för olika områden. Detta gäller väg, vatten, avlopp, mark och sjö. Dessutom finns två suppleanter. Samfällighetsavgiften bekostar driften och underhållet av vårt område och finns angiven per fastighet i debiteringslängden. I samband med kallelse till föreningsstämman i april varje år skickas denna debiteringslängd ut. Kallelsen skickas ut cirka 3 veckor innan föreningsstämman. Samfällighetsavgiften ska vara erlagd senast den sista maj varje år. Man är alltid välkommen att kontakta styrelsen om man har frågor som rör vårt område.