Utveda Samfällighetsförening har en styrelse bestående av 7 personer, vilka har till uppgift att förvalta de gemensamma intressen vi har i vårt område. Styrelsen består av en ordförande, en kassör och en sekreterare. Vidare ledamöter vilka ansvarar för olika områden. Detta gäller väg, vatten, avlopp, mark och sjö. Dessutom finns två suppleanter. Samfällighetsavgiften bekostar driften och underhållet av vårt område och finns angiven per fastighet i debiteringslängden. I samband med kallelse till föreningsstämman senast i maj varje år skickas denna debiteringslängd ut. Kallelsen skickas ut cirka 2 veckor innan föreningsstämman. Samfällighetsavgiften ska vara erlagd senast den sista juni varje år.

Information från styrelsen kommuniceras främst här på föreningens hemsida. I vissa fall görs informationen även tillgänglig på anslagstavlan vid sjön och i enstaka fall genom mejl och post. 

Till föreningens mejl tar vi tacksamt emot och administrerar ändringar av kontaktuppgifter, förfrågningar gällande installation av vintervatten, problem med vattenleveransen, träd som fallit in på fastighetsägares tomt och liknande information som styrelsen bör få kännedom om och hantera.

I enlighet med Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter har styrelsen inte möjlighet att besvara och informera om enskilda medlemsfrågor gällande den löpande förvaltningen. Sök gärna svar på era frågor i informationen här på hemsidan samt i protokoll och handlingar från Utveda samfällighets årsmöten som även dessa finns här på föreningens hemsida.