Systemet är byggt för köks, dusch- och tvättavlopp. WC eller dräneringsvatten får inte anslutas. Disk- eller tvättmaskin får anslutas men absolut inte avloppskvarn eller urin från separett-toalett.

Från varje fastighets slamavskiljare leds avloppsvattnet via en ledning med självfall till en pumpstation. Det finns tre pumpstationer. Från den sista pumpstationen vid infiltrationsbädden pumpas vattnet till en fördelningsbrunn varifrån sedan vattnet leds ut i infiltrationsledningar i bädden.

En inspektionsbrunn finns på varje fastighet vid anslutningen till avloppsledningen, som är nedlagd längs vägdiket. Servisledningens täthet ska kontrolleras varje år på våren innan marken hinner torka upp genom att se efter som det finner vatten i inspektionsbrunnen innan sommarvattnet påslagits.

Sedan ska man då och då kontrollera om det finns grövre partiklar i inspektionsbrunnen. Då kan slamavskiljaren vara fylld med slam. Tömning måste då ske snarast möjligt. Om tömningen eftersättes kan avloppsbäddarna bli igensatta och därmed sättas ur funktion. Därför är det viktigt att anmäla till kommun när man bosätter sig på fastigheten året runt då tömning måste ske varje år eller kanske oftare om slamavskiljaren är för liten.

Under åren har vi haft bekymmer med inläckande dräneringsvatten. Detta måste snarast åtgärdas, då det inte bara är dyrt att pumpa allt vatten upp till avloppsbädden, utan denna får sämre verkningsgrad vid överbelastning.

Pumpen i pumpstationerna styrs av nivåvakter. Vid fel tänds en varningslampa som är placerad på automatikskåpet. Om den tänds ska Styrelsen kontaktas.

I slamavskiljarna pågår en biologisk process, varför det är viktigt att inte tillföra några som helst lösningsmedel – liksom att minimera tvätt- och diskmedel för att skydda grundvattnet. Vattnet måste vi hushålla med för att inte riskera saltvatteninträngning.

Infiltratrationsbädden är anlagd för att klara sig i trettio år och det har den gått med råge. Därför ska vi hålla ögonen på dess funktion genom provgropar och kontroll av ev. utloppsvatten. Det kan bli fråga om utbyte av sanden i bädden. Det är viktigt att ta bort sly från bädden en gång om året vilket också sker.