Mark och sjö omfattar skogar, badplatser, gångvägar och grönområden.
Arealen för detta är ungefär 80 hektar eller dubbelt så stor som den sammanlagda tomtarealen.

För skogsområdena finns en skogsvårdsplan, som anger hur olika delar av skogen ska skötas.
Det är vårt ansvar att se till att skogen förvaltas på ett bra sätt, och föreningen är skyldiga att till Norrtälje kommun inkomma med ett marklov vilket gäller i 10 år efter att det godkänts av kommunen. Vi är tvungna att ha ett godkänt marklov för att kunna fälla och återplantera träd. Träd blir ålderstigna och behöver fällas innan de faller av egen tyngd. Skog behöver också återplanteras för att vi ska ha en frisk och kraftig skog att vistas i. Sly behöver också tas bort så skogen kan växa på ett bra sätt precis som vägrenarna behöver hållas fria så att vattnet kan rinna av vägbanan.

Föreningen har också en del åker- och ängsmark. Åkermarken som finns inom området är utarrenderad med syfte att hålla landskapet öppet. Utmed Utvedavägen finns en iordningställd fotbollsplan. Bakom anslagstavlan ligger vår sjö, Utveda Träsket. Runt sjön leder en iordningställd stig som börjar nära anslagstavlan. Här finns en fin badplats med en badflotte samt också en grillplats.

Nere vid Vätö Sund har vi två badplatser med bryggor. Där Utveda Hamnväg slutar finns parkering. Vägen fortsätter ner mot sundet men en bom är stängd över den delen av vägen. Endast de med båtplats har tillgång att med bil köra ner till båthamnen. Vid båthamnen finns en iordningställd grillplats för allas trevnad.

Strax innan vändplanen vid Vätö Sund går en stig öster ut mot Utvedavägen. Den är lätt att promenera på och barnvagnsvänlig. Stigen mynnar ut, eller börjar om man så vill vid Utvedavägen mitt emot stigen mot sjön ca 150 meter söder om anslagstavlan.

=======

Under årsmötet 2011 presenterades skogsvårdsplanen för vår mark. Här är kopior på planen och vad som ska göras.

Karta över området

Vad som ska göras