Det ligger i allas intresse att vi har fungerande avloppslösningar. Fastigheter som har indraget vatten ska ha av kommunen godkända infiltrationsanläggningar. Avlopp från WC måste ske  till sluten tank, utsläpp i marken accepteras inte. Uppstår sanitära olägenheter måste detta tas upp med kommunens miljö- och hälsoskydd.

Mer information finns på kommunens hemsida http://www.norrtalje.se/Bygga-bo-och-miljo/Vatten-och-avlopp/

När du är på kommunens hemsida så ser du att vissa områden inom kommunen kommer anslutas till kommunalt dricksvatten och avlopp. Ännu har Utveda inte blivit kontaktade för anslutning så vi vet inget om tidsplan, installationskostnader eller driftkostnader.

En gemensam avloppsanläggning för BDT finns för 48 fastigheter. Infiltrationsbädden är placerad i slutet av Utveda Hamnväg ner mot Vätö sund. Systemet är byggt för bad, dusch och diskavlopp. WC eller dräneringsvatten får inte anslutas.

Undersidor, fler sidor om avlopp