Stadgar för Utveda samfällighetsförening

Organisationsnummer 716418-3134

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Dessa stadgar är antagna på samfällighetsföreningens första föreningsstämma 1982-02-25 och registrerade enligt beslut av länsstyrelsen i Stockholms län 1982-06-08.

Dessa stadgar är kompletterade (§11a) på samfällighetsföreningens 10:e föreningsstämma 1991-07-06 samt ändrade ( § 11, § 12, § 14) på samfällighetsföreningens 14:e föreningsstämma 1995-07-01.

Dessa stadgar har kompletterats (§ 2), ändrats ( §§ 5, 6, 7, 8, 14 (13), 17 (16) ), och omnumrerats ( §§ 12-20 från 11a-19) på samfällighetsföreningens extra föreningsstämma 1998-03-07 och på 17:e föreningsstämman 1998-04-26. På samfällighetens 28:e föreningsstämma 2018-04-22 kompletterades § 14.

§1 FIRMA

Föreningens firma är UTVEDA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

§2 SAMFÄLLIGHETER

Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet avseende grönområden, badplatser,

anläggning för vattenförsörjning, avlopp mm tillkommen genom anläggningsbeslut 1982-03-24, dnr AB6 8813,GA:2.

Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet avseende vägar tillkommen genom vägförrättning 1972-04-17, dnr 11251-384-72,GA:1.

§3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§4 MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under §2.

§5 STYRELSE SÄTE , SAMMANSÄTTNING

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Norrtälje kommun, Stockholms län. Styrelsen skall bestå av minst 7 och högst 13 ledamöter.

§6 STYRELSEVAL

Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig. Styrelseledamöternas mandattid skall vara 2år.

§7 STYRELSE KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE, FÖREDRAGNINGSLISTA

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgifter om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst 7 dagar före sammanträdet. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden.

§8 STYRELSE BESLUTSFÖRHET, PROTOKOLL

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst 5 styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträtts av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll, som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9 STYRELSE FÖRVALTNING

Styrelsen skall

1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,

2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,

3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,

4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje gren,

6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§10 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11 RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 jan-31 dec.

§12 UNDERHÅLLS OCH FÖRNYELSEFONDER

Till föreningens underhålls- och förnyelsefonder skall årligen avsättas erforderliga belopp, med hänsyn till de långsiktiga behoven av underhåll.

§13 FÖRENINGSSTÄMMAN

Ordinarie stämma skall årligen hållas senast under maj månad på tid och plats, som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelse utsänts ta del av debiteringslängd, utvisande de belopp, som skall uttaxeras, vad som belöper sig på varje medlem och när betalning skall ske.

Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§14 KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftligt meddelande eller teknikneutralt utskick (e-post, digital brevlåda etc.) till medlemmarna.

Kallelse skall utsändas senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i §13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande eller teknikneutralt utskick (e-post, digital brevlåda etc.).

§15 MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§16 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande för stämman,

2. val av två justeringsmän,

3. styrelsens och revisorernas berättelser,

4. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,

5. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar,

6. ersättning till styrelsen och revisorer,

7. styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd,

8. val av styrelse och styrelseordförande,

9. val av revisorer,

10. fråga om val av valberedning,

11. övriga frågor,

12. meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt.

§17 DISPOSITION AV RESULTAT

Stämman beslutar hur överskottet disponeras samt hur eventuella underskott skall täckas.

§18 STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning mm gäller 48,49,51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

§19 FLERA VERKSAMHETSGRENAR

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

§20 PROTOKOLLJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Stämmoprotokoll skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits och ändrats vid föreningsstämma 2018-04-22.

Vätö 2018-04-22

Martin Åberg & Bert Odijk

samfällighetsföreningens ordförande    samfällighetsföreningens kassör

Rätt återgett av nuvarande ordförande Martin Åberg 2018-05-09