Stadgar för Utveda samfällighetsförening Organisationsnummer 716418-3134

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Dessa stadgar är antagna på samfällighetsföreningens första föreningsstämma 1982-02-25 och registrerade enligt beslut av länsstyrelsen i Stockholms län 1982-06-08.

Dessa stadgar är kompletterade (§11a) på samfällighetsföreningens 10:e föreningsstämma 1991-07-06 samt ändrade (§ 11, § 12, § 14) på samfällighetsföreningens 14:e föreningsstämma 1995-07-01. Dessa stadgar har kompletterats (§ 2), ändrats (§§ 5, 6, 7, 8, 14 (13), 17 (16) ), och omnumrerats ( §§ 12-20 från 11a-19) på samfällighetsföreningens extra föreningsstämma 1998-03-07 och på 17:e föreningsstämman 1998-04-26. På samfällighetens 28:e föreningsstämma 2018-04-22 kompletterades § 14.

Dessa stadgar har ändrats (§§ 5, 8, 10 och 16) på samfällighetsföreningens 33:e föreningsstämma 2023-05-13.

§1 FIRMA

Föreningens firma är UTVEDA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

§2 SAMFÄLLIGHETER

Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet avseende grönområden, badplatser, anläggning för vattenförsörjning, avlopp mm tillkommen genom anläggningsbeslut 1982-03-24, dnr AB6 8813,GA:2. Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet avseende vägar tillkommen genom vägförrättning 1972-04-17, dnr 11251-384-72,GA:1.

§3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§4 MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under §2.

§5 STYRELSE SÄTE, SAMMANSÄTTNING
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Norrtälje kommun, Stockholms län. Styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 9 ledamöter.

§6 STYRELSEVAL
Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig. Styrelseledamöternas mandattid skall vara 2 år.

§7 STYRELSE KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE, FÖREDRAGNINGSLISTA
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgifter om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst 7 dagar före sammanträdet. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden.

§8 STYRELSE BESLUTSFÖRHET, PROTOKOLL
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelse-ledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträtts av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll, som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9 STYRELSE FÖRVALTNING
Styrelsen skall
1.förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
2.föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3.föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
4.årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet ochekonomi,
5.om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olikaverksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna,föra särskild redovisning för varje gren,
6.i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningensangelägenheter.

§10 REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter. Alternativt kan stämman i stället utse en juridisk person, en revisionsbyrå, för revisionsuppdraget med en ansvarig revisor och en suppleant, båda från denna byrå.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11 RÄKENSKAPSPERIOD
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 jan-31 dec.

§12 UNDERHÅLLS OCH FÖRNYELSEFONDER
Till föreningens underhålls- och förnyelsefonder skall årligen avsättas erforderliga belopp, med hänsyn till de långsiktiga behoven av underhåll.

§13 FÖRENINGSSTÄMMAN
Ordinarie stämma skall årligen hållas senast under maj månad på tid och plats, som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.
Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelse utsänts ta del av debiteringslängd, utvisande de belopp som skall uttaxeras, vad som belöper sig på varje medlem och när betalning skall ske.
Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§14 KALLELSE TILL STÄMMA
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftligt meddelande eller teknikneutralt utskick (e-post, digital brevlåda etc.) till medlemmarna.
Kallelse skall utsändas senast 14 dagar före sammanträdet.
I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i §13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande eller teknikneutralt utskick (e-post, digital brevlåda etc.).

§15 MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§16 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1.val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val av protokollförare
2.upprättande och godkännande av röstlängd
3.val av en eller två justerare, tillika rösträknare
4.prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5.godkännande av dagordning
6.framläggande av styrelsens och revisorernas berättelser
7.beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
8.framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
9.fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10.styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
11.val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
12.val av revisorer och revisorssuppleanter
13.val av valberedning
14.informations- och frågestund
15.meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.
Vid extra stämma ska ärendena under punkt 1, 2, 3, 4, 5, 8 och 15 behandlas.

§17 DISPOSITION AV RESULTAT
Stämman beslutar hur överskottet disponeras samt hur eventuella underskott skall täckas.

§18 STÄMMOBESLUT
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
I fråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

§19 FLERA VERKSAMHETSGRENAR
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

§20 PROTOKOLLJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE
Stämmoprotokoll skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits och ändrats vid föreningsstämma 2023-05-13.
Vätö 2023-05-13
samfällighetsföreningens ordförande    samfällighetsföreningens kassör
Benny Hejdenberg                                   Christina Asp

Rätt återgett av nuvarande sekreterare Kirsi Tejbrant 2023-11-05