Utveda

Norrveda och Utveda (Vtwidhae 1409).

Namn på bland annat Ut- och Upp- har ibland samband med delning av en bebyggelse, ett hemman, ett område, men det är knappast bakgrunden till namnet på Vätös sockens tre Veda-byar, där veda alltså kommer av fornsvenskans vidher (skog).

Geografiskt är det knappast tänkbart, Uppveda ligger ju på fastlandet! Upp- och Ut- har i kusttrakter ofta innebörden ”längre upp (d.v.s. bort)” från respektive ”ut mot havet”.

Utveda var tidigare en skogs- och jordbruksfastighet om cirka 100 ha. Den exploaterades av AB Magnus Idar i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet. Exploateringsavtal för fritidsbebyggelse upprättades den 23 augusti 1972 mellan Norrtälje kommun och Magnus Idar AB. Från den ursprungliga fastigheten avstyckades 192 tomter, vilka tillsammans svarar för cirka 40 procent av den totala markarealen. De flesta tomter är bebyggda (uppgift från 2001). Tomternas storlek är cirka 2 000 kvadratmeter. Övrig mark omfattar vägar (8 km), åker. äng, skog, fotbollsplan, sjö (Utveda träsk) samt två badplatser vid Vätö sund där också Utveda Båtsällskap disponerar mark för hamn för fritidsbåtar.

Den 28 november 1982 överläts formellt Utveda Fritidsområde till Utveda Samfällighetsförening. Det innebar att ansvaret för områdets skötsel och underhåll fortsättningsvis skulle åvila de boende i området. Därav bildades en Samfällighetsförening. När man köper en fastighet inom Utveda Samfällighetsförening blir man per automatik medlem i föreningen. Varje fastighet debiteras en Samfällighetsavgift enligt debiteringslängden sammanställd av Lantmäteriet i Norrtälje kommun.

Vi är mycket stolta över vårt fina område på Vätö. Alla är välkomna och gemensamt hjälps vi åt att hålla vårt området fint.

För mer information om Vätö och Utveda klicka här