1.Gallring i Utveda

1.1 Skogssällskapet gallrar i vår skog 2017-2018
Utveda Samfällighetsförening har under våren 2017 slutit avtal med Skogssällskapet att gallra flera delar av vår skog. Skogssällskapet har i och med avtalet avverkningsrätten att gallra vår skog under 5 år. Det innebär att om någon annan olovandes fäller träd i föreningens skog under den tiden kan föreningen bli skadeståndsskyldiga till Skogssällskapet. Detta gäller dock ej Brinkhage Träd & Trädgård.
Under gallringen kommer det tyvärr bli stökigt och bullrigt under en tid då stora skogsbilar och andra skogsmaskiner kommer finnas i vårt område. Särskilt då det finns risk att IP-Only kommer arbeta i vårt område under samma tid. Vi vill därför redan nu gå ut med denna information för att förbereda alla medlemmar och informera om vad som är på gång i vår skog. Exakta detaljer kan komma att justeras under arbetets gång.

1.2 Var hittar jag information om gallringen?
Föreningen kommer hålla medlemmarna informerade om gallringen på Hemsidan, FB, på anslagstavlan. Information kommer även vid ett tillfälle att delas ut i era brevlådor i Utveda.
Anslagstavlan – Den absolut senaste informationen kommer finnas här. Här finns också en karta över vilka områden som ska gallras.    Frågor om gallringen besvaras i första hand på FB. Det går också att ringa ansvariga för Mark och Sjö i särskilda ärenden.

1.3 Säkerhetsrutiner
Mycket viktigt att följa Skogssällskapets säkerhetsrutin under gallring. Säkerhetsrutin finns på anslagstavlan, Hemsidan och delas ut i era brevlådor.

2. Från start till avslut
Markering av fastighetsgränser– Arbetet med gallringen börjar i mitten av juli med markering av fastighetsgränser.
Manuell röjning påbörjas i början av augusti. Skogshuggare kommer då att röja och förbereda så att det går lättare för skogsmaskinerna att ta sig fram. Under denna period finns möjlighet att ställa frågor till skogshuggarna om man undrar över något tex hur markeringar av tomtgräns ska göras!!
Maskinell röjning startar i mitten på augusti.
Exakt när och var de börjar återkommer vi med information om senare.
Uppsamlingsplatser av virke – Det kommer att behövas ett antal uppsamlingsplatser för virket. Kring dessa uppsamlingsplatser kommer det bli extra trångt och stökigt. En uppsamlingsplats kommer att bli längst ner mot båthamnen på Utveda hamnväg. De andra uppsamlingsplatserna kommer troligen bli mellan fotbollsplanen och Torsborg.
Rishögar – Efter att gallringen är avslutad till hösten/vintern kommer ett antal rishögar ligga kvar i vårt område för att torka upp till 1,5 år.

3. Erbjudande om fällning av träd 

3.1 Detta gäller för ALLA fastighetsägare.
I samband med att föreningen slutit avtal med Skogssällskapet och Brinkhage Träd & Trädgård finns nu möjlighet att få träd fällt på sin tomt till mycket förmånligt pris av någon av dessa två företag för de fastighetsägare som önskar det. Detta erbjudande gäller endast då Skogssällskapet gallrar hos oss!

3.2 Skogssällskapet
Skogssällskapet fäller träd på din tomt till ett pris om 350 kr/träd om du önskar det.  OBS! Skogssällskapet kommer INTE fälla träd som de bedömer bli svårfällda och där det finnas risk för skada på hus, tank osv i samband med fällningen. Ni får alltså se detta erbjudande som ett önskemål om fällning!
I priset ingår fällning och borttagning av trädet samt riset. Trädet kommer sedan att tillfalla föreningen. Vill du däremot behålla virket betalar du 350 kr för fällningen men får då själv ta hand om riset. Administreringen och betalningen kommer sedan att gå via föreningen. Du kommer inte att kunna utnyttja RUT/ROT- avdrag.

3.3 Administrering och betalning
Alla kommer att få en blankett om trädfällning i sina brevlådor i Utveda. De som önskar få träd fällda följer instruktionerna på blanketten och lämnar sedan blanketten i brevlådan hos ansvarig för Mark och Sjö. All information om hur den ska fyllas i och hur betalningen ska ske till föreningen finns att läsa på blanketten.

3.4 Tomtmarkering
Skogssällskapet kommer använda både manuell skogshuggning och skogsmaskiner då de röjer på våra tomter såväl som i vår skog. Det är varje enskild fastighetsägares eget ansvar att tydligt MARKERA TOMTGRÄNS OCH KÄNSLIGA PLATSER PÅ EGEN TOMT senast 21/7. Fråga Skogshuggarna som kommer till oss i sommar om du undrar något över dina markeringar. Föreningen är mycket tacksam om du markerar din tomtgräns även om du inte vill ha träd fällda på din tomt.
3.5 Märkning av träd och sly 

BLÅ papersband = Träd och sly man önskar ska fällas
RÖTT pappersband = Träd sly man inte vill ska fällas (säkerhetsåtgärd om träden står tätt)
Träd – Träd har en diameter på 10 cm eller mer. Mindre än 10 cm i diameter räknas i detta fall som sly. Varje fastighetsägare räknar och markerar själva de träd de vill få fällda med  BLÅ vattentåliga pappersband. Om du önskar att något träd eller sly INTE ska fällas mitt ibland ett flertal av träd och sly som du vill ska fällas så markera du här med RÖTT pappersband. Detta för att extra förtydliga för trädfällaren. Banden köps in av fastighetsägaren själv hos tex Granngården.
Sly – Skogssällskapet tar gärna också bort sly som står nära de träd du vill fälla. Är det ok för dig markerar du detta sly med blått pappersband om inte ok markerar du det med rött pappersband. Detta sly kommer som det ser ut nu inte att kosta dig något. (Fråga skogshuggaren.) Vill du bara ta bort sly och inga träd går det INTE via föreningen. Du markerar även här med blått pappersband och gör nu upp direkt med trädfällarna om en ev betalning.
3.6 Brinkhage Träd & Trädgård J Brinkhage fäller också träd på din tomt till ett förmånligt pris så länge föreningen har avtal med företaget. Information, pris och kontakt finns utdelat i varje brevlåda i Utveda. Administrering och betalning går här via Brinkhage Träd & Trädgård.
3.7 Detta gäller för fastighetsägare med tomter mot allmänna grönområden
Skogssällskapet kommer gallra i de områden vi har fått marklov (se anslagstavlan). De kommer gallra in till enskilda fastighetsägares tomtgräns enl  brynmodellen.  Det innebär att de högsta träden närmast utanför din tomt på föreningens mark kommer att fällas och sedan låter de yngre och lägre träden stå kvar. Detta för att släppa in mer ljus på din tomt. De fastighetsägare som har sina tomter som gränsar mot föreningens gemensamma grönområden som tex skog, ängar, dikeskanter osv kan nu ha önskemål att frångå brynmodellen i de områden Skogssällskapet gallrar. Ni kan nu ha egna önskemål om vilka träd som ska tas ner alt stå kvar upp till 15 m ut från sin tomtgräns. Observera detta är ett ÖNSKEMÅL! Skogssällskapet fäller de träd som de vill och bedömer möjliga att fälla då de är vid och på din tomt. För de fastighetsägare som har sina tomter längs föreningens NO område (Utmed Vätösund) gäller INTE detta erbjudande. Detta område är en nyckelbiotop där träden inte får röras.
Träd man önskar ska fällas utanför sin tomt markeras på samma sätt som beskrivs under punkt 3.2.

4. Kommande gallringar

När denna gallring är klar kommer bla områden bortom fotbollsplanen att gallras. Mer information om kommande gallringar återkommer föreningen med senare.
Med vänlig hälsning,
Marie Elgérus-Rosendahl
Ansvarig för Mark och Sjö
070-2452463