Föreningens dricksvatten kommer ursprungligen från 4  borrade brunnar (borrhål) i närheten av Utvedasjön. En av brunnarna har dessvärre drabbats av sjövatteninträngning och är därmed avstängd.

I vattenverket, som ligger i pumphuset på vänster sida när man kommer in i området, renas vattnet från järn och mangan m.m. och lagras sedan i lagringstankar med en sammanlagd volym om ca 48 m3. Från tankarna trycks vattnet ut i ledningsnätet. En lätt klorering sker för att förhindra bakterietillväxt i ledningsnät och lagringstankar.

Vattenförbrukningen
Vatten är en bristvara i Roslagen varför vattenförbrukningen måste begränsas. Utvedas vattensystem är dimensionerat för 200 liter per fastighet och dygn, dvs. en total dygnsförbrukning om ca. 40 m3.  Systemet klarar kortvarigt ca. 100  m3.

Kapaciteten räcker till all normal förbrukning men inte till bevattning av gräsmattor, fylla upp badtunnor, pooler m.m. Kraftigt vattenuttag genom läckage, och stört-tappningar  kan orsaka vattenstopp med konsekvenser för samtliga inom samfälligheten.

Vattenkvalité och tillsyn
Vårt vattensystem sköter vi med hjälp av leverantörer och under tillsyn av  Norrtälje kommun. Vattenprover tas regelbundet för att kontrollera vattnets kemiska sammansättning och säkerställa att inga bakterier förekommer. Prover tas på råvattnet, vattnet i vattenverket och ute på nätet.

Provtagning av vattnet sker 2-3 gånger per år och på olika platser i vattensystemet och vattennätet. Proverna skickas  till ett auktoriserat laboratorium för analys. Föreningens vattenansvarige får en kopia av provresultatet. En kopia skickas också till kommunens tillsynsenhet.

Resultaten publiceras även på föreningens hemsida.

Fastighetsägarens ansvar
Det åligger varje fastighetsägare att ha en väl fungerande servisventil (avstängningsventil) vid tomtgränsen. Den ska vara tydligt uppmärkt så man kan hitta den året om, oavsett årstid.

Vid vattenläckage på grund av brister i fastigheternas utrustning kan föreningen kräva ersättning från fastighetsägaren.

Kommunalt vatten och avlopp
Det finns en kommunal utvecklingsplan för att ansluta Utveda till kommunens vatten och avlopp. Senaste informationen är att arbetet stoppats tills vidare. Mer information om detta finns på kommunens hemsida. Kommunen har tidigare skrivit den här informationen om arbetet för Utveda

Vattenprover:

Kemisktprov jan 2012
Bakterieprov jan 2012

Prov 2013-03-01

Prov 2013-03-04


Prov 2016-03-08

Prov 2016-03-08

Prov 2016-07-07

Prov 2017-07-10

Prov 2017-11-21- del 1
Prov 2017-11-21- del

Provrapport 2019-04-29

Kemiskt prov aug 2020

Bakterieprov aug 2020