Föreningens dricksvatten kommer ursprungligen från 4  borrade brunnar (borrhål) i närheten av Utvedasjön. 

I vattenverket, som ligger i pumphuset på vänster sida när man kommer in i området, renas vattnet från järn och mangan m.m. och lagras sedan i lagringstankar med en sammanlagd volym om ca 48 m3. Från tankarna trycks vattnet ut i ledningsnätet. En lätt klorering sker för att förhindra bakterietillväxt i ledningsnät och lagringstankar.

Vattenförbrukningen
Vatten är en bristvara i Roslagen varför vattenförbrukningen måste begränsas. Utvedas vattensystem är dimensionerat för 300 liter per fastighet och dygn, dvs. en total dygnsförbrukning om ca. 40 m3.  Systemet klarar kortvarigt ca. 100  m3.

Kapaciteten räcker till all normal förbrukning men inte till bevattning av gräsmattor, fylla upp badtunnor, pooler m.m. Kraftigt vattenuttag genom läckage, och stört-tappningar  kan orsaka vattenstopp med konsekvenser för samtliga inom samfälligheten.

Vattenkvalité och tillsyn
Vårt vattensystem sköter vi med hjälp av leverantörer och under tillsyn av  Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Vattenprover tas regelbundet för att kontrollera vattnets kemiska sammansättning och säkerställa att inga bakterier förekommer. Prover tas på råvattnet, vattnet i vattenverket och ute på nätet.  Proverna skickas  till ett auktoriserat laboratorium för analys. Föreningens vattenansvarige får en kopia av provresultatet. 

Vårt vattenledningsnät är till största del lagt på 70-talet. Åldern på ledningarna gör att vi behöver vara medveten om vissa saker.

  1. Vattnet som går ut från pumphuset är tjänligt, men eftersom berggrunden på Vätö innehåller mycket kalk och järn så har det under dryga 50 år bildats avlagringar i vattenledningsnätet. 
  2. Avlagringar som fälls ut i dricksvattnet är normalt sett inte farliga utan består av beståndsdelar från dricksvattnet som under lång tid ackumulerats i ledningsnätet. Allra vanligast är att avlagringarna består av järn och mangan. 
  3. Till viss del får vi bort avlagringarna genom att spola nätet med några års mellanrum. Dock går inte alla avlagringar att få bort på det sättet och åldern på ledningsnätet begränsar vilka metoder man kan använda för att spola det.
  4. Vattnets tjänlighet testas regelbundet enligt det delegationsbeslut vi har från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Som stugägare måste man kontrollera vattnet noga om det varit avstängt en längre tid genom att spola i sin egen kran. Om man upplever avlagringar i vattnet bör man ta bort silen på sin vattenkran och spola med kallvatten ett par minuter. OBS – spola med kallvatten så att inte partiklar kommer in i varmvattenberedaren. Kolla gärna med dina grannar om det är likadant hos dem. Om man ändå misstänker att något är fel ska detta rapporteras till styrelsen på utveda@gmail.com.

Fastighetsägarens ansvar
Det åligger varje fastighetsägare att ha en väl fungerande servisventil (avstängningsventil) vid tomtgränsen. Den ska vara tydligt uppmärkt så man kan hitta den året om, oavsett årstid.

Föreningen äger rätt att stänga av servisventilen vid tomtgräns alternativt vidta andra åtgärder om det är nödvändigt, t ex vid misstänkt vattenläcka. Vid vattenläckage på grund av brister i fastigheternas utrustning kan föreningen kräva ersättning från fastighetsägaren.

Kommunalt vatten och avlopp
Det finns en kommunal utvecklingsplan för att ansluta Utveda till kommunens vatten och avlopp. Senaste informationen är att arbetet stoppats tills vidare. Mer information om kommunens vatten och avlopp finns på kommunens hemsida. Kommunen har tidigare skrivit den här informationen om arbetet för Utveda.