Föreningens dricksvatten kommer från 4  borrade brunnar (borrhål) i närheten av Utvedasjön.

I vattenverket, som ligger på vänster sida när man kommer in i området, renas vattnet från järn och mangan m.m. och lagras sedan i lagringstankar med en sammanlagd volym om ca 48 m3. Från tankarna trycks vattnet ut i ledningsnätet. En lätt klorering sker för att förhindra bakterietillväxt i ledningsnät och lagringstankar.

Vattenförbrukningen
Vatten är en bristvara i skärgården varför vattenförbrukningen måste begränsas. Utvedas vattensystem är dimensionerat för 200 liter per fastighet och dygn, dvs. en total dygnsförbrukning om  ca. 40 m3.  Systemet klarar kortvarigt ca. 100  m3. Kapaciteten räcker till all normal förbrukning men absolut inte till bevattning av gräsmattor o.dyl. Extremt stora vattenuttag genom läckage, och stört-tappningar  kan orsaka vattenstopp med allt vad det innebär.

Vattenkvalité och tillsyn
Vårt vattensystem sköter vi med hjälp av Björn Broson samt vattenledningsgruppen H2O AB och under tillsyn av  Norrtälje kommun. Vattenprover tas regelbundet för att kontrollera vattnets kemiska sammansättning och att inga bakterier förekommer i vattnet. Proverna tas både på råvattnet, i vattenverket och ute på nätet.

Generellt sett är vattnet humushaltigt och mineralrikt såsom de flesta vatten är i skärgården. Inga förekomster av skadliga bakterier har påvisats.

Provtagning av vattnet sker 2-3 gånger per år och på olika platser i vattenverket och ute på vattennätet. Provtagning sker av vår entreprenör, Björn Broson, och de skickar proverna till ett auktoriserat laboratorium för analys. Föreningens vattenansvarige får en kopia av provresultatet. En kopia skickas också till kommunens tillsynsenhet.

Läs mer om våra  vattenprover

Kemisktprov jan 2012
Bakterieprov jan 2012

Prov 2013-03-01

Prov 2013-03-04


Prov 2016-03-08

Prov 2016-03-08

Prov 2016-07-07

Prov 2017-07-10

Prov 2017-11-21- del 1
Prov 2017-11-21- del

Provrapport 2019-04-29

 

 

 

Fastighetsägarens ansvar
Det åligger varje fastighetsägare att ha en väl fungerande servisventil (avstängningsventil) vid tomtgränsen. Den ska vara utmärkt så att man kan hitta den i såväl grönskan som i snön.

Vid läckage på grund av brister i fastigheternas utrustning kräver föreningen ersättning från fastighetsägaren.

Kommunalt vatten och avlopp
Det finns en kommunal utvecklingsplan för att ansluta Utveda till kommunens vatten och avlopp. Senaste informationen är att arbetet startar 2020 och mer information om detta finns på kommunens hemsida. Kommunen har skrivit den här informationen om arbetet för Utveda