Styrelsen 2024

Styrelsen är vald av stämman och består av följande personer,
alla styrelsemedlemmar nås på mailadressen utvedabs@gmail.com

Ordförande
Mats Rehnström
070-793 29 59

Kassör
Jan Blomqvist
073-579 69 00

Sekreterare
Mats Lukin
073-645 75 74

Hamnkapten
Bo Lamm
070-586 45 57

Biträdande hamnkapten
Håkan Ström
08-618 40 34 alt 070- 594 85 74

Revisorer
Lars Lundgren 070-734 27 00
Susanne Aavik 070-274 75 27

Valberedning
Stefan Aavik 073-437 58 20
X.X 070-5nnnnnn

Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter; ordförande, sekreterare, kassör, hamnkapten samt biträdande hamnkapten.
Styrelseledamöterna väljs av årsmötet till respektive befattning.
Styrelsens ledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år och avgår växelvis två eller tre ledamöter varje år.

En revisor och en revisorssuppleant väljs av årsmötet för en tid av två år.
Revisor och suppleant avgår växelvis en per år.

Valberedningskommittén skall bestå av två ledamöter varav en sammankallande.
Valberedningskommitténs ledamot och sammankallande väljs av årsmötet för en tid av ett år.