Styrelsen har låtit genomföra olika utredningar för att hitta ett alternativ som säkerställer tillgång på vatten till fastigheterna inom Utveda samfällighetsförening. Detta är redovisat i stämmohandlingarnas bilaga 2, Förslag vattenförsörjning.

Styrelsens förslag är att stämman ger styrelsen mandat att gå vidare med alternativet avsaltningsanläggningen enligt Offert 1 redovisat i bilaga 2.

Förslaget är ställt för att erhålla stämmans uppfattning om hur styrelsen ska inrikta det fortsatta arbetet i vattenfrågan. Stämman röstade för styrelsens förslag vilket innebär att styrelsen kan påbörja processen med målet att ta en avsaltningsanläggning i drift.

För finansiering av denna investering lämnade styrelsen två alternativ. Stämman röstade för att föreningen tar upp ett lån på högst 2 500 000 kr med löptid på 20 år. I den redovisade debiteringslängden framgår att årets betalning uppgår till 257 kr per andel vatten.

Styrelsen planerar att låna upp kapitalet i den takt det behövs för att täcka uppkomna kostnader. Det är flera delar i genomförandet som inte är möjliga att tidsbestämma i förväg, t.ex. leveranstid av avsaltningsanläggningen, markarbeten, uppförande av teknikhus. Av den anledningen finns inte anledning att låna upp kapital i förtid. Årets debitering kan ses utgöra startkapital för de kostnader som kan uppstå i närtid.

Förslaget har publicerats på föreningens hemsida, och de medlemmar som önskat har fått stämmohandlingarna postade i pappersform.

Fram tills dess att annat myndighets- eller domstolsbeslut meddelas gäller fortsatt stämmans beslut.

Styrelsen