Beslut från Mark och miljödomstolen har nu kommit vilket innebär att  beslut som antecknats under 14 § (”Förslag vattenförsörjning Utveda Samfällighet”) i
protokollet från Utveda Samfällighetsförenings stämma den 30 maj 2021 upphävs.

Detta innebär att frågan om avsaltningsanläggning kommer att återupptas vid nästkommande årsmöte, denna gång i ordningen så att stämman får besluta om styrelsen får mandat att ansöka om ny förrättning i syfte att installera en avsaltningsanläggning.

I samband med detta vill styrelsen förtydliga att det endast är pkt 14 i stämmoprotokollet som detta avser, alla andra stämmobeslut som redovisas i protokollet gäller fortsättningsvis.


Styrelsen