årets föreningsstämma äger rum SÖNDAG DEN 28 APRIL. samt städdag den 27 April. 

motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senart den sista Mars.