Dricksvattnet i Utveda

Många har hört av sig gällande vårt dricksvatten. Många anser att dricksvattnet är dåligt. Jag vill här ge en förklaring till vår vattensituation och vad som är på gång gällande vattenfrågan.

Vi har fyra brunnar från vilka vi tar vårt dricksvatten. Dessa är belägna i linje vid pumphuset. Från pumparna tas vattet in i pumphuset där det renas i två sandfilter. Ett sandfilter renar vatten från brunnarna 1,2 & 4 och ett annat sandfilter vattnet från brunn 3,  som är en reservbrunn när trycket på övriga 3 brunnar blir för stort. Vi har också ett kolfilter vilket dock är avstängt sedan flera år på grund av att det är mättat samt att det läcker. Sedan kloreras vattnet en aning för att förhindra beväxning i vårt vattenledningssystem, innan vattnet förvaras i fyra hålltankar i marken. Från dessa pumpas vattnet sedan ut i systemet till alla hushåll via en hydrofor.

Vattenfrågan har liviligt diskuterats under många år, och tidigare styrelser har gjort vad de har kunnat för att få så bra dricksvatten som möjligt. Nu befinner vi oss i ett läge där vi måste vidta radikala ingrepp för att förbättra vattenkvalitén. Vid senaste vattenanalysen, 2017-07-12, blev svaret att vårt vatten är tjänligt. Det går bra att dricka. Det finns dock Humus i vattnet, vilket gör att vattnet är missfärgat. En mindre mängd mangan och järn fälls också ut i vattnet dock inte över gränsvärdet.

Styrelsen har nu kontaktat ett antal entreprenörer i förhoppning att få offerter gällande en helt ny reningsanläggning alternativt en total renovering av befintligt materiel. Detta är en mycket stor investering men som i framtiden ska ge oss ett så kvalitativt dricksvatten som möjligt. Vi måste dock komma ihåg att vi befinner oss på en ö i skärgården där förutsättningarna inte är de samma som i stan med kommunalt vatten. Ingen på Vätö har kommunalt vatten.

I dagsläget vet vi inte inte vad en totalrenovering av vårt pumphus kommer att kosta, vi väntar på offerterna. Som ni alla förstår så kommer detta att bli en stor kostnad för vår förening vilket vi måste rösta om på föreningsstämman den 23 april. Vi har pengar sparade för detta ändamål, men kostnaden kan bli högre än vad som finns sparat för just vatten. Vi har ju också vår skog och våra vägar att ta hänsyn till. Förhoppningsvis ska vi inte behöva debitera extra för vattenfrågan, men det vet vi ännu inte. Det är med andra ord föreningsstämman som beslutar i frågan om renovering av pumphuset. Jag uppmanar därför så många som möjligt av våra medlemmar att komma på föreningsstämman den 23 april, och att inte glömma fullmakten om ni är fler som äger er fastighet för att kunna rösta.

Om föreningsstämman godkänner detta så kommer arbetet att utföras under hösten 2017 då vattenförbrukningen är lägre än under sommaren. Förhoppningsvis kan de som bor i området ändå ha tillgång till vatten under arbetes gång, men detta får vi återkomma till med utförlig information. Vi är 192 fastigheter som har vatten.

Kallelse till städdag och föreningsstämma kommer att skickas ut i början av april.

Är det någon som vill fråga om detta så är ni välkomna att mejla utveda@gmail.com eller ringa. På vår hemsida utveda.se under föreningen/styrelsen hittar ni telefonnumren till mig som ordförande och de båda ledamöter som ansvarar för vatten.

Martin Åberg
Ordförande