Utveda samfälighetsförening

Till samtliga fastighetsägare i Utveda Samfällighetsförening                                          2019-01-27

Anmälan om stormfälld skog från samfällighetens mark in på privat tomt.

De fastighetsägare som har stormfällda träd som från samfällighetens mark fallit in på sin tomt i samband med stormen Alfrida och vill ha hjälp med att få bort träden ska senast anmäla detta till samfällighetsföreningen fredagen den 1 mars 2019. Anmälan till föreningen sker på följande sätt.

Detta gäller endast träd som stått på samfällighetens mark och som i samband med stormen Alfrida fallit in på privat tomt och icke skadat fastighet, bil, båt etc.

  • På tomtkarta över er fastighet i Utveda från Lantmäteriet ska träden ritas in där dom stått och fallriktning in på er tomt.
  • Er tomtkarta beställs från Lantmäteriet, telefon 0771-63 63 63.
  • Denna karta, i pappersform, ska sedan med post skickas till samfällighetsföreningen. Inte via mejl. Adress: Utveda Samfällighetsförening, Föreningspost, 760 21 VÄTÖ.
  • Om det visar sig att inritade träd är fel markerade kommer dessa att lämnas kvar och inte tas om hand av föreningen.
  • Träd som ska tas bort från den egna tomten får inte ha legat över eller skadat byggnad, bil, båt etc.
  • Om ni fortfarande har någon form av ledningar som hänger ner bland fallna träd så måste ni meddela detta skriftligen och rita in detta på tomtkartan.
  • Kostnad för att ta bort dessa träd enligt ovan tas av samfälligheten.
  • Träd som av stormen Alfrida stormfällts in på fastighetsägarens tomt och som någon, på något sätt åtgärdat tas inte om hand av föreningen utan dessa träd får fastighetsägaren på egen bekostnad ta bort.

Ju tydligare man som fastighetsägare är angående detta ju bättre blir resultatet och inte så kostsamt för föreningen.

Vi vill påpeka med skärpa att det nu är varje fastighetsägarens ansvar att följa denna instruktion för att få hjälp med att kostnadsfritt ta bort stormfälld skog från privat tomt som stått på samfälld mark.

Efter fredagen den 1 mars 2019 tar föreningen inte emot fler anmälningar utan då får fastighetsägaren själv ombesörja bortforsling av träd och bekosta detta.

Samfällighetsföreningen erbjuder sig att omhänderta stormfälld skog från samfälld mark in på privat tomt på detta sätt och i samarbete med Skogssällskapet och står för kostnaden.

Inkomna handlingar vidarebefordras till Skogssällskapet för åtgärd.

  • Ris kan läggas utmed Utvedavägen eller Utveda Hamnväg bredvid de gamla rishögarna inte blandas i de gamla rishögarna. Ris får inte läggas i diken utmed våra stickvägar. Har så skett ombeds ni att flytta riset till anvisade platser.

På handlingen till styrelsen måste namn, mejadress, telefonnummer och adress i Utveda samt fastighetsbeteckning framgå. Detta för att Skogssällskapet ska kunna få tag i aktuell fastighetsägare.

Styrelsen

Utveda samfälighetsförening

föreningspost

760 21 vätö

organisationsnummer: 716418-3134