I samband med konsekvenserna av Alfrida informerade styrelsen vid ett flertal tillfällen om hur samfällighetens fastighetsägare skulle agera gällande föreningens stormfällda träd som fallit in på privatägd tomtmark. Anspråk på samfälligheten skulle vara styrelsen tillhanda senast 1 mars 2019. Den 3 februari 2019 påmindes samfällighetens medlemmar att de fastighetsägare som av någon anledning inte kan ombesörja besiktning av sin tomt och rapportera stormfällda träd senast 1 mars själva får ombesörja och bekosta bortforslandet av dessa träd. Efter det genomförde styrelsen en samordnad borttagning av rapporterade träd.

På förekommen anledning kommer här en sammanfattning av tidigare information:

För fastighetsägare som efter den 1 mars 2019 har krav på samfälligheten gällande stormfällda träd i samband med Alfrida eller annan storm gäller följande:

1. Att på Lantmäteriets tomtkarta (beställs via tfn 0771-63 63 63) över fastigheten rita in berörda träd där de stått samt fallriktning in på tomten
2. Tomtkartan skall därefter, bilagt med kravet på samfälligheten , i pappersform, postas till samfälligheten med adress:
Utveda samfällighetsförening
Föreningspost
760 21 Vätö.
3. Styrelsen behandlar ärenden på nästkommande styrelsemöte och meddelar därefter fastighetsägaren ( Observera att en tydlig gränsdragning måste redovisas i underlaget för att styrelsen skall ha möjlighet att behandla ärendet).

OBSERVERA! Det åligger fastighetsägaren att veta var dennes tomtgräns går, vid osäkerhet kan fastighetsägaren kontakta Lantmäteriet.

Styrelsen