Utveda Samfällighetsförening

Föreningens officiella hemsida

Sida 2 av 36

Spara på vattnet!

Det har under midsommarhelgen gått åt väldigt mycket vatten. Därför vill vi nu mana till stor försiktighet gällande varje hushålls vattenförbrukning.

Om vattenuttaget inte minskar kommer vi tvingas stänga av vattnet periodvis. Initialt kommer detta i så fall göras kväll till morgon (nattavstängning). Vid behov av sådan åtgärd kommer detta meddelas här på hemsidan.

Styrelsen

Södra badplatsen vid sundet

Snart kommer renoveringen av våra badplatser i sundet vara klara!

Det som återstår är lite arbete vid södra badplatsen och snart kommer en gungställning sättas upp. Mer info kommer när gungorna är redo att invigas.

Styrelsen

Klander av stämmobeslut

Det har inkommit klander av stämmobeslut till Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt, mål nr F 4431-21.

Mark- och miljödomstolen har idag meddelat att de beslut som antecknats i 14 § i stämmoprotokollet från stämman den 30 maj 2021 i Utveda Samfällighetsförening tills vidare inte får verkställas (inhibition).

Det innebär att åtgärder som hänger ihop med stämmans beslut kring avsaltningsanläggning pausas till dess domstolen utrett sakfrågorna i målet – alltså om beslutet under 14 § i vårt stämmoprotokoll fattats på rätt sätt och kan verkställas eller ej.

Praktisk innebörd:

Årets avgift ska betalas senast den 30 juni. Dra bort beloppet för ”Avsaltningsanläggning – Betalning 1” från totalsumman för Er fastighet. Ni hittar de specificerade kostnaderna på Er faktura, alternativt i Debiteringslängden som finns här på hemsidan.

Den som redan betalat in avgiften och vill få beloppet för Avsaltningsanläggning – Betalning 1 återbetalat ombeds skicka ett mail till kassor@utveda.se eller ett brev till Utveda samfällighetsförening, Föreningspost, 760 21 Vätö, med fastighetsägarens namn, fastighetsbeteckning och bankuppgifter för återbetalning.

Vad som händer nu:

Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt kommer avgöra om vårt stämmobeslut för avsaltningsanläggning är giltigt eller ej, så tills vi får ett beslut kommer arbetet med detta ha paus. När vi får en dom i ärendet så lägger vi upp det här på samfällighetens hemsida.

Styrelsen

Klargörande angående beslut på föreningsstämman

Styrelsen har låtit genomföra olika utredningar för att hitta ett alternativ som säkerställer tillgång på vatten till fastigheterna inom Utveda samfällighetsförening. Detta är redovisat i stämmohandlingarnas bilaga 2, Förslag vattenförsörjning.

Styrelsens förslag är att stämman ger styrelsen mandat att gå vidare med alternativet avsaltningsanläggningen enligt Offert 1 redovisat i bilaga 2.

Förslaget är ställt för att erhålla stämmans uppfattning om hur styrelsen ska inrikta det fortsatta arbetet i vattenfrågan. Stämman röstade för styrelsens förslag vilket innebär att styrelsen kan påbörja processen med målet att ta en avsaltningsanläggning i drift.

För finansiering av denna investering lämnade styrelsen två alternativ. Stämman röstade för att föreningen tar upp ett lån på högst 2 500 000 kr med löptid på 20 år. I den redovisade debiteringslängden framgår att årets betalning uppgår till 257 kr per andel vatten.

Styrelsen planerar att låna upp kapitalet i den takt det behövs för att täcka uppkomna kostnader. Det är flera delar i genomförandet som inte är möjliga att tidsbestämma i förväg, t.ex. leveranstid av avsaltningsanläggningen, markarbeten, uppförande av teknikhus. Av den anledningen finns inte anledning att låna upp kapital i förtid. Årets debitering kan ses utgöra startkapital för de kostnader som kan uppstå i närtid.

Förslaget har publicerats på föreningens hemsida, och de medlemmar som önskat har fått stämmohandlingarna postade i pappersform.

Fram tills dess att annat myndighets- eller domstolsbeslut meddelas gäller fortsatt stämmans beslut.

Styrelsen

Klippning av högt gräs

Högt gräs i korsningar, runt brevlådeställen, längs skogsstigen genom skogen, infiltrationsbädd och runt gatuskyltar kommer klippas inom den närmsta veckan.

Styrelsen

Råd vid skyfall och översvämning

Källa: Länsförsäkringar


Igår föll stora mängder regn över Stockholms län och vi vill därför uppmärksamma dig på att se över din egendom. Ett kraftigt regnoväder gör att risken för översvämning i garage, källare och hus ökar kraftigt. 

Är du drabbad kan du förhindra att skadan förvärras om du vidtar rätt åtgärder i rätt tid.

Om vatten redan tränger in i huset:

• Det blir lätt översvämning i källare – ställ upp sådant som står på golvet på hyllor eller flytta det till vindsförråd.

• Bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande.

• Täta ventiler och andra öppningar.

• Om vattnet kommer in via golvbrunnarna – tryck in en filt eller handduk i brunnen och lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå.

• Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.

• Kontakta Räddningstjänsten på larmnumret 112 om läget blir för besvärligt.

• Anmäl skadan omgående till ditt försäkringsbolag

Är huset skadat av vatten?

• Hyr eller köp en avfuktare och ställ den i de fuktskadade utrymmena så fort som möjligt. Spara alla kvitton.

• Dokumentera skadorna efter översvämningen, ta foto eller filma.

• Släng ingenting innan du har kontaktat ditt försäkringsbolag och fått besked om hur du ska göra.

• Var noga med att tvätta dig och gör rent allt som varit i kontakt med översvämmat vatten

Se även; Bilaga – Riktlinjer för fastighetsägarens ansvar avseende dagvatten på tomten.

/Styrelsen

« Äldre inlägg Nyare inlägg »