Styrelsen har kontaktats av IP-Only gällande markupplovelseavtal samt medgivande och avtal att anlägga och bibehålla kanalisation för fiberoptisk ledning i enskild väg för att lägga ner fiber utmed våra vägar.
Vi håller förnärvarande på att gå igenom dessa avtal och vissa kompletteringar och förklaringar inväntas från IP-Onlys sida.
Bland annat ska ett slutdatum anges då allt ska vara klart, men det framgår inte vad som sker om arbetet med fiber samt återställande av mark och väg ej skett.
Styrelsen vill ha klart besked om detta från IP-Only innan vi skriver under avtalen.

Martin Åberg och vägansvarige Eilert Åleles har också träffat projektledaren från Netel, vilka är de som fysiskt lägger ner fibern i marken.
Vi fick besked om att arbetet kommer att påbörjas i början av oktober, men det beror nog på hur det går med markavtalen, vilka ska vara underteknade av oss och IP-Only innan arbetet kan påbörjas. Netel kommer att behöva en upplagsplats för sitt arbete och det kommer att vara på ena sidan av parkeringen vid sundet. Netel kommer också att lägga ner fibern utmed Utvedavägen och Utveda Hamnväg på motsvarande sida än där vatten- och avloppsledningar går.
Gällande Utvedavägen går vattenledningen i huvudsak i skogen samt utmed småvägarna.

Varje enskild fastighetesägare inom Utveda Samfällighet vilka tecknat avtala med IP-Only kommer att kontaktas då det är dax att dra in fiber till den enskildes fastighet för att fastighetsägaren gemensamt med företrädare från Netel ska besluta om var, när och hur fibern ska dras in i fastigheten. Varje enskild fastighetsägare kommer också att få ingå markupplovelseavtal med IP-Only eftersom IP-Only äger fibern och kanalisationen. Det är således bara att avvakta tills man blir kontaktad av IP-Only eller Netel.

Har ni frågor om detta så kan jag förhoppningsvis hjälpa er, om inte så kontakta IP-Only.

Med vänliga hälsningar
Martin Åberg
ordförande