Utveda Samfällighetsförening

Föreningens officiella hemsida

Sommarvattnet stängs av söndagen den 3 november

I år stänger vi av sommarvattnet söndagen den 3 november.

Tänk på att alltid stänga av vattnet via vattenventilen vid tomtgränsen och därefter tömma vattenledningarna på vatten (spola tomt via vattenkranarna) för att undvika frysskador.

När det är gjort, stäng av vattenkranarna inomhus så de inte står och spolar  vatten när vi sätter på sommarvattnet igen!

Kallelse till Städdag lördag 26 oktober 2019 kl. 10.00

Kallelse till ARBETSDAG

Lördag den 26 oktober 2019 kl. 10.00 – 12.00

Liksom tidigare år delar vi in oss i arbetslag så man arbetar tillsammans med sina närmaste grannar.
Arbetsuppgifter och sammanhållande person inom varje område framgår nedan. Samling sker vid din egen brevlådeställning.

Vi slutar dagen med gemensam korvgrillning vid anslagstavlan med start kl. 12.15.

Efter stormen Alfridas framfart fortsätter vi vårt arbete med att snygga upp.
Ansvariga vid varje station fördelar arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter

Område 1: Ansvarig: Tomas Rosenqvist

Norra flytbryggan ska tas upp, badstegen skall monteras av.
Övriga arbetsuppgifter delegeras på plats vid samlingen.

Område 2: Ansvarig: Berra Lindsjö
Arbetsuppgifter delegeras på plats vid samlingen.

Område 3: Ansvarig: Christer Söderberg
Arbetsuppgifter delegeras på plats vid samlingen.

Område 4: Ansvarig: Per Rosendahl
Arbetsuppgifter delegeras på plats vid samlingen.

Område 5: Ansvarig: Johan Kraft
Arbetsuppgifter delegeras på plats vid samlingen.

Områdeskarta finns tillgänglig på föreningens hemsida www.utveda.se

Varmt tack för att ni ställer upp och hjälper till att snygga upp våra gemensamma marker.

Styrelsen

Den nya grusade platsen vid anslagstavlan är INTE en parkering!

Samfälligheten har inte tillstånd av kommunen att använda den nya grusade platsen vid anslagstavlan som parkeringsplats.

Nu har vi tagit bort stenar, jämnat ut och grusat upp området vid anslagstavlan och  ställt upp bänkar och bord.

Styrelsen

Stormfällda träd på tomter efter 1 mars 2019

I samband med konsekvenserna av Alfrida informerade styrelsen vid ett flertal tillfällen om hur samfällighetens fastighetsägare skulle agera gällande föreningens stormfällda träd som fallit in på privatägd tomtmark. Anspråk på samfälligheten skulle vara styrelsen tillhanda senast 1 mars 2019. Den 3 februari 2019 påmindes samfällighetens medlemmar att de fastighetsägare som av någon anledning inte kan ombesörja besiktning av sin tomt och rapportera stormfällda träd senast 1 mars själva får ombesörja och bekosta bortforslandet av dessa träd. Efter det genomförde styrelsen en samordnad borttagning av rapporterade träd.

På förekommen anledning kommer här en sammanfattning av tidigare information:

För fastighetsägare som efter den 1 mars 2019 har krav på samfälligheten gällande stormfällda träd i samband med Alfrida eller annan storm gäller följande:

1. Att på Lantmäteriets tomtkarta (beställs via tfn 0771-63 63 63) över fastigheten rita in berörda träd där de stått samt fallriktning in på tomten
2. Tomtkartan skall därefter, bilagt med kravet på samfälligheten , i pappersform, postas till samfälligheten med adress:
Utveda samfällighetsförening
Föreningspost
760 21 Vätö.
3. Styrelsen behandlar ärenden på nästkommande styrelsemöte och meddelar därefter fastighetsägaren ( Observera att en tydlig gränsdragning måste redovisas i underlaget för att styrelsen skall ha möjlighet att behandla ärendet).

OBSERVERA! Det åligger fastighetsägaren att veta var dennes tomtgräns går, vid osäkerhet kan fastighetsägaren kontakta Lantmäteriet.

Styrelsen

Rishögar i skogen och utmed vägarna i Utveda

För att klara dikesskötsel samt kommande snöröjning är det viktigt att vi inte fortsätter att bygga rishögar utmed våra vägar. Rent ris (fri från jord och sten m.m.) läggs fortsättningsvis på den stora rishögen vid vägen ner mot båthamnen.

Om någon har tid och möjlighet att organisera en grupp som kan få bort någon av rishögarna efter våra vägar och flytta dem till nämnda stora rishög efter vägen mot båthamnen så tar vi tacksamt emot hjälpen.

Skogssällskapet kommer preliminärt till oss och hämtar ris i höst men kan tyvärr inte garantera detta pga arbetsbelastningen efter Alfrida.

Styrelsen

En påminnelse om vassklippning

I morgon Tisdag den 18/6 kommer Salavassklippning klippa Utvedasjön.

« Äldre inlägg