Utveda Samfällighetsförening

Föreningens officiella hemsida

Författare: nn (sida 1 av 22)

Den nya grusade platsen vid anslagstavlan är INTE en parkering!

Samfälligheten har inte tillstånd av kommunen att använda den nya grusade platsen vid anslagstavlan som parkeringsplats.

Nu har vi tagit bort stenar, jämnat ut och grusat upp området vid anslagstavlan och  ställt upp bänkar och bord.

Styrelsen

Stormfällda träd på tomter efter 1 mars 2019

I samband med konsekvenserna av Alfrida informerade styrelsen vid ett flertal tillfällen om hur samfällighetens fastighetsägare skulle agera gällande föreningens stormfällda träd som fallit in på privatägd tomtmark. Anspråk på samfälligheten skulle vara styrelsen tillhanda senast 1 mars 2019. Den 3 februari 2019 påmindes samfällighetens medlemmar att de fastighetsägare som av någon anledning inte kan ombesörja besiktning av sin tomt och rapportera stormfällda träd senast 1 mars själva får ombesörja och bekosta bortforslandet av dessa träd. Efter det genomförde styrelsen en samordnad borttagning av rapporterade träd.

På förekommen anledning kommer här en sammanfattning av tidigare information:

För fastighetsägare som efter den 1 mars 2019 har krav på samfälligheten gällande stormfällda träd i samband med Alfrida eller annan storm gäller följande:

1. Att på Lantmäteriets tomtkarta (beställs via tfn 0771-63 63 63) över fastigheten rita in berörda träd där de stått samt fallriktning in på tomten
2. Tomtkartan skall därefter, bilagt med kravet på samfälligheten , i pappersform, postas till samfälligheten med adress:
Utveda samfällighetsförening
Föreningspost
760 21 Vätö.
3. Styrelsen behandlar ärenden på nästkommande styrelsemöte och meddelar därefter fastighetsägaren ( Observera att en tydlig gränsdragning måste redovisas i underlaget för att styrelsen skall ha möjlighet att behandla ärendet).

OBSERVERA! Det åligger fastighetsägaren att veta var dennes tomtgräns går, vid osäkerhet kan fastighetsägaren kontakta Lantmäteriet.

Styrelsen

Rishögar i skogen och utmed vägarna i Utveda

För att klara dikesskötsel samt kommande snöröjning är det viktigt att vi inte fortsätter att bygga rishögar utmed våra vägar. Rent ris (fri från jord och sten m.m.) läggs fortsättningsvis på den stora rishögen vid vägen ner mot båthamnen.

Om någon har tid och möjlighet att organisera en grupp som kan få bort någon av rishögarna efter våra vägar och flytta dem till nämnda stora rishög efter vägen mot båthamnen så tar vi tacksamt emot hjälpen.

Skogssällskapet kommer preliminärt till oss och hämtar ris i höst men kan tyvärr inte garantera detta pga arbetsbelastningen efter Alfrida.

Styrelsen

En påminnelse om vassklippning

I morgon Tisdag den 18/6 kommer Salavassklippning klippa Utvedasjön.

Trasiga vattenpumpen äntligen åtgärdad!

Vattenpumpen är nu reparerad vilket känns bra med midsommarhelgen i antågande!

Dagens vattenavstängning visar hur sårbara vi är, viktigt att vi är extremt sparsamma.

Parallellt med daglig drift pågår också åtgärder för att långsiktigt säkerställa vår vattentillförsel.

varmt tack till er som jobbar ihärdigt för att vi inom Utveda Samfällighet ska ha tillgång till vatten.

Styrelsen

Vattnet avstängt!!!

Då pumpen ligger nere i väntan på reservdelar och reparation har vi tvingas stänga av vattnet i väntan på att de två andra pumparna med lägre kapacitet hinner fylla tankarna.

Vattnet beräknas vara avstängt under dagen, mer information kommer!

Styrelsen

« Äldre inlägg